Có vai trò quyết định giải quyết trong việc xử lý các ca khó về kỹ thuật hệ thống, hạ tầng mạng, máy chủ của khách hàng.