Chịu trách nhiệm điều phối kỹ thuật và hổ trợ các giấy tờ giữa nhà mạng cũng như các pháp lý CNTT mà nhà nước yêu cầu