Chịu trách nhiệm cho những quyết định nhanh, nhằm hổ trợ khách hàng tối đa các khoản khó mà nhân viên dưới quyền không thể quyết được.