Triển khai tổng đài điện toán iVOIP.WORK – 5 user và 5 máy điện thoại Yealink tại công ty Thành Phát

I. KHÁCH HÀNG YÊU CẦU 1. Là doanh nghiệp mới, cần có tổng đài để làm việc như các công ty khác2. Yêu cầu thêm : có thể giám sát cuộc gọi thời gian thực : tức là kiểm tra cuộc gọi ngay lập tức không phải đơn cuối tháng báo cáo3. Có thể nghe…